۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

   برنامه کلاس های مجازی دانشکده پرستاری زرند 

 

شماره کلاس لینک کلاس مجازی آدرس
601 کلاس 90 نفره پرستاری زرند - شماره 901 sr.kmu.ac.ir/ch/zns901
401 کلاس 40 نفره پرستاری زرند - شماره 401 sr.kmu.ac.ir/ch/zns401
402 کلاس 40 نفره پرستاری زرند - شماره 402 sr.kmu.ac.ir/ch/zns402