پزشکی

ژورنال کلاب 27 فروردین 97 - کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع سلامت

در این جلسه موضوع  کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع سلامت توسط سرکار خانم دکتر زهرا میدانی، دانشیار گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارائه گردید.

ژورنال کلاب 9 بهمن 96 - تاثیر استفاده از سیستم تصمیم یار مبتنی بر راهنما در تشخیص درد صدری قلبی

در این جلسه موضوع تاثیر استفاده از سیستم تصمیم یار مبتنی بر راهنما در تشخیص درد صدری قلبی توسط جناب آقای دکتر محمد قائمی ارائه گردید.

آسم در کودکان

مدرس: دکتر نسرین بازرگان هرندی

مشمولین محترم آموزش مداوم، جهت کسب امتیاز به  kerman.ircmelms.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه بصورت آنلاین اقدام نمایند همچنین به منظور کسب امتیاز لازم است حداقل به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود.
شماره تماس واحد آموزش مداوم مجازی: 31215611-034

درمان حمله آسم

مدرس: دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

مشمولین محترم آموزش مداوم، جهت کسب امتیاز به  kerman.ircmelms.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه بصورت آنلاین اقدام نمایند همچنین به منظور کسب امتیاز لازم است حداقل به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود.
شماره تماس واحد آموزش مداوم مجازی: 31215611-034

آسم در موقعیت های خاص

مدرس: دکتر سید عبدالرحیم حبیبی خراسانی

مشمولین محترم آموزش مداوم، جهت کسب امتیاز به  kerman.ircmelms.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه بصورت آنلاین اقدام نمایند همچنین به منظور کسب امتیاز لازم است حداقل به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود.
شماره تماس واحد آموزش مداوم مجازی: 31215611-034

درمان آسم

مدرس: دکتر احمد شفاهی

مشمولین محترم آموزش مداوم، جهت کسب امتیاز به  kerman.ircmelms.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه بصورت آنلاین اقدام نمایند همچنین به منظور کسب امتیاز لازم است حداقل به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود.
شماره تماس واحد آموزش مداوم مجازی: 31215611-034

تظاهرات بالینی و انواع آسم

مدرس: دکتر میترا ثمره فکری

مشمولین محترم آموزش مداوم، جهت کسب امتیاز به  kerman.ircmelms.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه بصورت آنلاین اقدام نمایند همچنین به منظور کسب امتیاز لازم است حداقل به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود.
شماره تماس واحد آموزش مداوم مجازی: 31215611-034

پاتوفیزیولوژی آسم

مدرس: دکتر رستم یزدانی

مشمولین محترم آموزش مداوم، جهت کسب امتیاز به  kerman.ircmelms.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه بصورت آنلاین اقدام نمایند همچنین به منظور کسب امتیاز لازم است حداقل به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود.
شماره تماس واحد آموزش مداوم مجازی: 31215611-034

صفحه‌ها