وضعیت استودیوها

ردیف عنوان تاریخ رزرو ساعت شروع ساعت پایان نام و نام خانوادگی مدرس نام استودیو وضعیت
21 انفورماتیک سلامت 2 1397/11/8 12:00 15:00 افشين صرافي نژاد استودیو تصویربرداری صف انتظار
22 انفورماتیک سلامت 2 1397/11/8 12:00 15:00 افشين صرافي نژاد استودیو تصویربرداری صف انتظار
23 اختلالات جنسی 1397/11/9 08:00 12:00 فائزه قربانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
24 گزش 1397/11/13 08:00 09:00 خانم دکتر ورزنده استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
25 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/8 13:00 14:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
26 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/8 10:00 12:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
27 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/8 10:00 12:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
28 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/6 12:00 14:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
29 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/6 10:00 12:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
30 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/6 10:00 12:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار

صفحه‌ها