وضعیت استودیوها

ردیف عنوان تاریخ رزرو ساعت شروع ساعت پایان نام و نام خانوادگی مدرس نام استودیو وضعیت
21 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/6 12:00 14:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
22 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/6 10:00 12:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
23 پذیرش مادر باردارو فیزیولوژی لیبر 1397/11/6 10:00 12:00 فهیمه خراسانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
24 اختلالات جنسی 1397/11/6 08:00 10:00 فائزه قربانی استودیو تولید محتوا شماره ۲ صف انتظار
25 اختلالات جنسی 1397/11/4 09:00 11:00 فائزه قربانی استودیو تولید محتوا شماره ۲ صف انتظار
26 اختلالات جنسی 1397/11/4 08:00 10:00 فائزه قربانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
27 ارزشیابیدانشجو 1397/11/1 08:00 11:00 عصمت نوحی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
28 ارزشیابیدانشجو 1397/11/1 08:00 11:00 عصمت نوحی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
29 ارزشیابیدانشجو 1397/11/1 08:00 11:00 عصمت نوحی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
30 بیوشیمی 1397/10/24 13:00 14:00 حسین فلاح استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار

صفحه‌ها