دکتر صرافی نژاد عضو حقیقی شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی شد

تاریخ خبر: 
1396/7/23

دکتر سید ناصر استاد مشاور معاون آموزشی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی طی حکمی، دکتر افشین صرافی نژاد  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان را به عنوان عضو حقیقی شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای دکتر افشین صرافی نژاد 
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و عضو وابسته دانشگاه علوم پزشکی مجازی
احتراما با عنایت به تصویب آیین نامه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در جلسه مورخ 96/02/18 هیات امناء دانشگاه و نظر به تعهد، تخصص و نجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدت 2 سال بعنوان  عضو حقیقی شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی منصوب می شوید.
امید است با استعانت از درگاه ایزد متعال در جهت تحقق اهداف دانشگاه و تعالی علمی- پژوهشی شورای فوق همراه با مشارکت سایر اعضا موفق و مؤید باشید.