لینک وبینارها و کلاس های مجازی

نام لینک کلاس مجازی آدرس
مرکز آموزش مجازی http://oc.kmu.ac.ir/vu
مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت http://oc.kmu.ac.ir/mihrc
مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی http://oc.kmu.ac.ir/jhbmi
ژورنال کلاب بین المللی گروه سلامت الکترونیک http://oc.kmu.ac.ir/hijc
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان http://oc.kmu.ac.ir/oh/

نام لینک کلاس مجازی آدرس
بیمارستان شفا http://oc.kmu.ac.ir/shafa
بیمارستان افضلی پور http://oc.kmu.ac.ir/afzalipour
بیمارستان شهید باهنر http://oc.kmu.ac.ir/bahonar
بیمارستان شهید بهشتی http://oc.kmu.ac.ir/shahid-beheshti

نام لینک کلاس مجازی آدرس
دانشکده بهداشت http://oc.kmu.ac.ir/health-college
دانشکده پرستاری http://oc.kmu.ac.ir/nursing
دانشکده پزشکی http://oc.kmu.ac.ir/medical
دانشکده پیراپزشکی http://oc.kmu.ac.ir/paramedical
دانشکده داروسازی http://oc.kmu.ac.ir/pharmacy
دانشکده دندان پزشکی http://oc.kmu.ac.ir/dentistry
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی http://oc.kmu.ac.ir/managment