احیای پیشرفته

-

مدت زمان: 
74دقیقه
دسته بندی: 
تگ: 
احیا قلبی و ریوی - CPR - CPR پیشرفته