مدیر مرکز

نام:
دکتر افشین صرافی نژاد

مدرک تحصیلی:
دکتری انفورماتیک پزشکی
پزشک عمومی

تلفن همراه:
۰۹۱۳-۱۴۱-۴۴۰۵

پست الکترونیک: 
a.sarafi@gmail.com