برگزاری جلسات آشنایی با مرکز آموزش مجازی

تاریخ خبر: 
1397/10/13

پیرو مصوبه جلسه شورای آموزش مجازی دانشگاه، برنامه مشخصی برای معرفی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و فعالیت های این مرکز تدوین شد و از تاریخ یکشنبه 9 دی 97 آغاز شد.
در این سلسله جلسات، آقای دکتر افشین صرافی نژاد، مدیر مرکز آموزش مجازی دانشگاه با مراجعه به تمامی بیمارستان های آموزشی و دانشکده های تابعه دانشگاه، به معرفی فعالیت های این مرکز پرداخته و تسهیلات مختلفی که برای محققین و مدرسین علوم پزشکی در رابطه با آموزش های الکترونیکی وجود دارد را به استحضار اعضای هیأت علمی این مراکز می رساند.
شایان ذکر است که در هفته اول اجرای این برنامه ها، ارائه در مرکز آموزشی درمانی شفا، دانشکده علوم پزشکی زرند، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، دانشکده بهداشت و مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی انجام شد و مجموعاً بیش از یکصد نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در این جلسات حضور یافتند.
در ادامه این برنامه، ارائه در چهار مرکز دیگر در هفته دوم برنامه ریزی شده و پس از آن کارگاه های حضوری برای معرفی شیوه های تدوین و تهیه محتوای الکترونیکی و همچنین شیوه ارائه آموزش های الکترونیکی با استفاده از سامانه های مختلف و موجود، در هفته های آتی بین دو نیمسال تحصیلی انجام خواهد شد. اطلاع رسانی برای ثبت نام این کارگاه ها از طریق واحد توانمندسازی اساتید صورت خواهد گرفت.