تشکیل سومین جلسه رسمی شورای آموزش مجازی دانشگاه

تاریخ خبر: 
1397/9/10

سومین جلسه رسمی شورای آموزش مجازی دانشگاه و اولین جلسه در سال 97،  از روز یکشنبه  11 آذر 97 به دلیل تداخل با برنامه ای دیگر  به شنبه 24 آذر 97 ساعت 8:00 الی 10:00 موکول شد و این جلسه در محل دفتر ریاست دانشگاه واقع در ساختمان شماره یک پردیس دانشگاه تشکیل خواهد شد.

در این جلسه موضوعاتی از قبیل گزارش عملکرد مرکز آموزش مجازی، خلاصه ای از وضعیت موجود دانشگاه و کلان منطقه در مورد بسته توسعه آموزش مجازی ارائه و مسائلی از جمله تاسیس دانشکده مجازی و راه اندازی رشته های جدید به طریق مجازی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

همچنین با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه این شورا، در صورت تصویب در شورا کمیسیون های کمکی برای پیشبرد اهداف آموزش مجازی تاسیس و دنبال خواهدشد.