برگزاری اولين جلسه شورای سياستگذاری همايش يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی

تاریخ خبر: 
1397/8/14

اولين جلسه شورای سياستگذاری همايش يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی روز يکشنبه 13 آبان ماه در تهران برگزار شد.

مدير مرکز آموزش مجازی کرمان به عنوان يکی از اعضای اين شورا در اين جلسه شرکت نمود. وی بيان کرد که اين شورا با هدف سازماندهی و تنظيم سياست های کلی برگزاری همايش های يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی با ترکيب برخي از فعالان آموزش پزشکی دانشگاه های کشور تشکيل شده و در اولين جلسه شورا تصميماتی در خصوص نحوه برنامه ريزي، تنظيم محورهای همايش، شيوه انتخاب کميته های علمی و اجرايی همايش و همچنين فراخوان از دانشگاه های متقاضی برگزاری همايش اتخاذ شد.
دکتر صرافي نژاد افزود با بهره گيری از توان علمی و فکری و هم انديشی متخصصين مختلف، اين اميدواری وجود دارد که همايش های يادگيری الکترونيکی از نظم و انسجام بيشتری نسبت به گذشته برخوردار شوند و علاوه بر امکان حضور در يک همايش سالانه، رويدادهای آنلاين و مستمر ديگری نيز در طول سال توسط دبيرخانه دائمی اين همايش و شورای سياستگذاری براي همگان فراهم شود.
شايان ذکر است که مديريت اين شورا به عهده دانشگاه علوم پزشکي مجازی بوده و آقاي دکتر سليمان احمدی، معاون امور دانشگاهی و آموزشی اين دانشگاه، دبيری اولين جلسه را عهده دار بودند.