دکتر رضا ملک پور افشار به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد

تاریخ خبر: 
97/3/30

دکتر حمید رضا رشیدی نژاد در ابلاغی دکتر رضا ملک پور افشار را به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب کرد.