برنامه بازدید از مرکز آموزش مجازی توسط نمایندگان دانشگاه مجازی

تاریخ خبر: 
1396/6/26

تیم بازدید دانشگاه علوم پزشکی مجازی شامل آقایان دکتر آیین محمدی و دکتر سلیمان احمدی در روز چهارشنبه 29 شهریور ماه از مرکز آموزش مجازی بازدید خواهند کرد.
برنامه بازدید شامل بررسی پرسشنامه اطلاعات مرکز آموزش مجازی همراه با مدیران و مسئولین مرکز ، بازدید از مرکز و امکانات آن و نشست نهایی با مدیران و مسئولین دانشگاه خواهد بود.