۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين

فایل های آموزشی کارگاه سامانه نوید را از اینجا دانلود نمایید:

 

EHR1

EHR2

section-1

section2

lead misplacement