۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين

             

                                          

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس ایمیل  
فرزانه پژوهش کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 034-32113709 f.pajouhesh74@gmail.com
الناز امینی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 034-32113709 aminielnaz89@gmail.com
زهرا هاشمی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 034-32113709 zahra.hashemi1374@yahoo.com