۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين

شورای آموزش مجازی

 

با عنایت به اهداف عالیه نظام سلامت در توسعه آموزش های مجازی در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اسفند ماه 1394 با تشکیل شورای آموزش مجازی موافقت نموده و اهداف مشخصی برای این شورا تدوین و تصویب نمود.
در این شورا کلیات و سرفصل های برنامه های دانشگاه برای توسعه آموزش مجازی و آموزش های الکترونیکی به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و بر اساس مصوبات شورا، نسبت به اجرای برنامه ها توسط مرکز آموزش مجازی و گروه های وابسته آن و همچنین گروه های علمی آموزشی دانشگاه اقدامات لازم معمول می گردد. 
به صورت روتین شورای آموزش مجازی هر فصل یک جلسه و در هر سال 4 جلسه کاری خواهد داشت. 
همچنین زیرمجموعه این شورا سه کمیسیون تخصصی با عناوین: برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و ارزیابی تشکیل شده است که به شکل کمیسیون های معین شورا، در تدوین و اصلاح پیش نویس های مختلف مربوط به شورا همکاری خواهد داشت. 

 

فایل:

پیشنهاد تشکیل شورای آموزش مجازی دانشگاه_ مصوب اسفند 94