۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
نام لینک کلاس مجازی آدرس
دانشکده پزشکی - کلاس شماره 1 http://oc.kmu.ac.ir/medical
دانشکده پزشکی - کلاس شماره 2 http://oc.kmu.ac.ir/medical2
دانشکده پزشکی - کلاس شماره 3 http://oc.kmu.ac.ir/medical3
دانشکده پزشکی - کلاس شماره 4 http://oc.kmu.ac.ir/medical4
دانشکده پزشکی - کلاس شماره 5 http://oc.kmu.ac.ir/medical5
دانشکده پزشکی - کلاس شماره 6 http://oc.kmu.ac.ir/medical6
دانشکده پزشکی - کلاس شماره 7 http://oc.kmu.ac.ir/medical7
دانشکده دندانپزشکی - کلاس شماره 1 http://oc.kmu.ac.ir/dentistry
دانشکده دندانپزشکی - کلاس شماره 2 http://oc.kmu.ac.ir/dentistry2
دانشکده دندانپزشکی - کلاس شماره 3 http://oc.kmu.ac.ir/dentistry3
دانشکده داروسازی - کلاس شماره 1 http://oc.kmu.ac.ir/pharmacy
دانشکده داروسازی - کلاس شماره 2 http://oc.kmu.ac.ir/pharmacy2
دانشکده داروسازی - کلاس شماره 3 http://oc.kmu.ac.ir/pharmacy3
دانشکده پیراپزشکی - کلاس شماره 1 http://oc.kmu.ac.ir/paramedical
دانشکده پیراپزشکی - کلاس شماره 2 http://oc.kmu.ac.ir/paramedical2
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی - کلاس شماره 1 http://oc.kmu.ac.ir/management
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی - کلاس شماره 2 http://oc.kmu.ac.ir/management2
دانشکده بهداشت- کلاس شماره 1 http://oc.kmu.ac.ir/health-college
دانشکده بهداشت- کلاس شماره 2 http://oc.kmu.ac.ir/health-college2
دانشکده پرستاری http://oc.kmu.ac.ir/nursing
دانشکده پرستاری زرند http://oc.kmu.ac.ir/zns
دانشکده طب ایرانی http://oc.kmu.ac.ir/persian

 

نام لینک کلاس مجازی آدرس
مرکز آموزش مجازی http://oc.kmu.ac.ir/vukmu
مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت http://oc.kmu.ac.ir/mihrc
مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی http://oc.kmu.ac.ir/jhbmi
ژورنال کلاب ین المللی گروه سلامت الکترونیک http://oc.kmu.ac.ir/hijc
مرکزتحقیقات بیماری های دهان و دندان http://oc.kmu.ac.ir/ohz

 

 

نام لینک کلاس مجازی آدرس
بیمارستان شفا http://oc.kmu.ac.ir/shafa
بیمارستان شهید باهنر http://oc.kmu.ac.ir/bahonar
بیمارستان افضلی پور http://oc.kmu.ac.ir/afzalipour
بیمارستان شهید بهشتی http://oc.kmu.ac.ir/shahid-beheshti