۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين

شیوه نامه تدريس بخشي از درس به صورت مجازي:
 
در ابتدا اساتید محترم برای ارائه بخشی از دروس به شیوه مجازی بایستی در کارگاه های آموزش مجازی شرکت و گواهی مربوطه را دریافت نمایند. استاد مربوطه جهت ارائه درخواست درس مجازی باید به سایت vu.kmu.ac.ir مراجعه و فرم ها را دریافت نموده و در بخش نخست فرم شماره 1 اطلاعات و درخواست خود وارد نمایند. سپس بایستی جهت بررسی درخواست، فرم را تحویل مدیر گروه آموزشی دانشکده داده تا در گروه آموزشی دانشکده بررسی شده و در صورت اعلام موافقت گروه آموزشی، درخواست درس مجازی به شورای آموزشی دانشکده ارسال میگردد در این مرحله نیز در صورت اعلام موافقت شورای آموزشی دانشکده، درخواست مربوطه برای معاون آموزشی دانشگاه و یا تحصیلات تکمیلی ارسال میگردد و با اعلام موافقت ایشان، استاد مربوطه میتواند با تعیین وقت قبلی به مرکز آموزش مجازی مراجعه و محتوای خود را ضبط نمایند. محتوای ضبط شده بعد از آماده سازی توسط کارشناس آموزش مجازی با رعایت ضوابط در اختیار مدرس قرار خواهد گرفت.

لطفا جهت درخواست ارائه بخشی از دروس به شیوه مجازی و استفاده از استودیوها فایل زیر را دانلود، سپس به ازای هر درس فرم شماره یک را از داخل صفحات موجود دیده و تکمیل و طبق روند کاری موجود در فرم تحویل مدیر گروه آموزشی خود نموده و فرآیند را دنبال فرمایید.

فایل:

 virtual learning.pdf