۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
درخواست دروس بصورت مجازی

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

با توجه به تصویر نامه شماره 5508 مورخ 98/11/16 ، مهلت ارسال فرم شماره یک مبنی بر درخواست ارائه بخشی از دروس بصورت مجازی تا پایان تاریخ حذف و اضافه مورخ 98/12/4 می باشد.

خواهشمند است جهت تسهیل امور اجرایی مرتبط، قبل از اتمام این مهلت اقدام لازم به عمل آورید.

مراحل انجام کار طبق فرآیند مصوب: 1- تکمیل فرم شماره یک، 2- تأیید گروه آموزشی، 3- تأیید شورای آموزشی دانشکده مربوطه و امضای معاون آموزشی دانشکده، 4- ارجاع به شورای آموزشی دانشگاه/تحصیلات تکمیلی و امضاء دبیر شورا/معاون آموزشی، 5- ارسال فرم به مرکز آموزش مجازی و اقدام 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه از پاسخ گویی به درخواست هایی که پس از تاریخ مذکور به این مرکز ارسال گردند، معذور است.